Podpora - Přehled jednotlivých kategorií pravopisu českého jazyka v programu Diktátor - Český jazyk

Každému uživateli počítače můžete program Diktátor nastavit tak, aby mu sám spouštěl diktáty a cvičení právě z takových oblastí českého pravopisu, které probírá ve škole, a nebo si jen potřebuje zopakovat. 
A např. rodičům můžete nastavit, aby se jim diktáty nespouštěly vůbec.
V současné verzi programu je cca 1000 různých diktátů nebo cvičení, v každé třídě jich je cca 100.
Přehled jednotlivých kategorií v programu Diktátor - Český jazyk:
  Základní školy a gymnázia Střední školy a učiliště
 

2. třída
3. třída
4. třída
5. třída

 

6. třída - Prima
7. třída - Sekunda
8. třída - Tercie
9. třída - Kvarta

SŠ / SOU

2. třída

 • Souhlásky na konci a uvnitř slov
 • Vlastní jména
 • Věty tázací, oznamovací, rozkazovací a přací
 • Pravopis ú, ů
 • Měkké a tvrdé souhlásky
 • Délka samohlásek a/á, e/é, i/í, y/ý

3. třída

 • Znaménka ve větě
 • Doplň i/y a souhlásky na konci a uvnitř slov
 • Slova se skupinami bě, pě, vě
 • Vyjmenovaná slova po "B"
 • Vyjmenovaná slova po "L"
 • Vyjmenovaná slova po "M"
 • Vyjmenovaná slova po "P"
 • Vyjmenovaná slova po "S"
 • Vyjmenovaná slova po "V"
 • Vyjmenovaná slova po "Z"
 • Vyjmenovaná slova - procvičování
 • nahoru

4. třída

 • Opakování - 3. ročník
 • Velká a malá písmena
 • Osobní koncovky sloves
 • Vyjmenovaná slova a slova příbuzná - procvičování
 • Psaní i/y v příčestí minulém
 • Vzory podstatných jmen - rod střední
 • Vzory podstatných jmen - rod ženský
 • Vzory podstatných jmen - rod mužský
 • Vzory podstatných jmen - procvičování
 • Shoda podmětu s přísudkem rod střední
 • Shoda podmětu s přísudkem rod ženský
 • Shoda podmětu s přísudkem rod mužský
 • Shoda podmětu s přísudkem - procvičování
 • Opakování - 4. ročník
 • nahoru

5. třída

 • Opakování - vyjmenovaná slova
 • Opakování - 3. a 4. ročník
 • Souhláskové skupiny
 • Zdvojené souhlásky
 • Skupiny bě, pě, vě, mě / bje, pje, vje, mně
 • Předpony s/se, z/ze, vz
 • Předpony od, nad, pod, před
 • Příčestí minulé
 • Vzory podstatných jmen a shoda podmětu s přísudkem
 • Přídavná jména tvrdá
 • Přídavná jména měkká
 • Přídavná jména - vzor otcův
 • Přídavná jména - vzor matčin
 • Přídavná jména - procvičování
 • nahoru

6. třída - Prima

 • Velká a malá písmena
 • Vyjmenovaná slova
 • Spodoba znělosti
 • S hoda podmětu s přísudkem
 • Předložkové vazby
 • Předpony
 • Skupiny slabik a jejich pravopis
 • Souhrnné diktáty
 • nahoru

7. třída - Sekunda

 • Koncovky podstatných jmen
 • Koncovky přídavných jmen
 • Shoda podmětu s přísudkem
 • Vyjmenovaná slova
 • Skupiny bě, pě, vě, mě / bje, pje, vje, mně
 • Předložky s/se/z/ze
 • Předpony s/z/vz/roz
 • Tvary zájmen
 • Psaní velkých písmen
 • Souhrnné diktáty
 • nahoru

8. třída - Tercie

 • Pravopisná cvičení
 • Doplňování čárek
 • Psaní velkých písmen
 • Slova přejatá
 • Souhrnné diktáty
 • nahoru

9. třída - Kvarta

 • Opakování - 8. ročník
 • Shoda přísudku s podmětem
 • Vyjmenovaná slova
 • Koncovky podstatných jmen
 • Koncovky přídavných jmen
 • Čárky ve větě jednoduché
 • Čárky v souvětí
 • Předložky s/se, z/ze
 • Předpony s/se, z/ze
 • Skupiny bě, pě, vě, mě / bje, pje, vje, mně
 • Zájmena mě/mně
 • Skupiny mě/mně
 • Psaní velkých a malých písmen
 • Pravopis ú, ů
 • Předpony roz
 • Zdvojené souhlásky
 • Aféra s křečkem (J. Hašek)
 • nahoru

SŠ / SOU

 • Opakování - 9. ročník
 • Shoda přísudku s podmětem
 • Vyjmenovaná slova
 • Koncovky podstatných jmen
 • Koncovky přídavných jmen, stupňování
 • Čárky ve větě jednoduché
 • Čárky v souvětí
 • Předložky s/se, z/ze
 • Předpony s/se, z/ze
 • Skupiny bě, pě, vě, mě / bje, pje, vje, mně
 • Zájmena mě/mně
 • Skloňování zájmen
 • Psaní velkých a malých písmen
 • Pravopis ú, ů
 • Předpony roz
 • Zdvojené souhlásky
 • Délka samohlásek
 • Švejk (J. Hašek)
 • Horymír a Křesomysl (A. Jirásek)
 • Dívčí válka (A. Jirásek)
 • nahoru